Jesteś tutaj

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 

 1. Administrator danych.

            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej

             Wsi, ul. Lipowa 102, 46-070 Polska Nowa Wieś  zwane  dalej Administratorem

       II. Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej: inspektor@kancelaria-odo.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w  związku z realizacją przez Placówkę  zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki. 
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.
 1. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), orazRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu  o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody.

Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 1. ustawowym,
 2. umownym,
 3. warunkiem zawarcia umowy

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

      2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania

         ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu  lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

      3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli

        zawrzeć takiej umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich / organizacji międzynarodowych .

Administrator nie zamierza przekazywać danych  odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

 

Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102, 46-070 Polska Nowa Wieś, tel.77 46 46 199, email: przedszkole@pppnw.komprachcice.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail inspektor@kancelaria-odo.pl
 3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających zdalną formę kształcenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym),  w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm), oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492)   
 4. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie:  świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej  formy edukacji.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 7.  Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego, ale bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie  Pani/Pana dziecka z udziału w  zajęciach prowadzonych w formie nauczania na odległość.