Jesteś tutaj

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLSKIEJ NOWEJ WSI

NA LATA 2017  - 2022

 

 

 

Polska Nowa Wieś 28 marca 2017 r.

 

 1. Aktualny obraz Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi

 

Baza materialna

 

Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi powstało w 1976 r. w zaadoptowanym budynku rodzinnym. W 2015 r. dobudowano do niego budynek żłobka. Przedszkole usytuowane jest na działce o powierzchni ok. 50 a. Ogromnym atutem jest duży plac zabaw wyposażony w liczne i bezpieczne urządzenia i sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu i altanę. Jest to urokliwe miejsce w otoczeniu wysokich, kilkudziesięcioletnich dębów stanowiących naturalną ochronę przed słońcem i doskonałe miejsce do zabaw. Teren Przedszkola jest ogrodzony, wyposażony w duży parking, z bezpieczną bramą wjazdową sterowaną elektrycznie i zamykaną w czasie pobytu dzieci na placu. Drzwi do przedszkola są wyposażone w elektrozamek, zabezpieczający przed niekontrolowanym wejściem obcych i wyjściem dzieci. Zewnętrzna elewacja budynku została odnowiona w 2015 r. dopasowana wyglądem do całości kompleksu budynków na posesji.

Placówka posiada dwie kolorowe, słoneczne sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym,  gabinet terapii logopedycznej, pomieszczenia administracyjne i punkt wydawania posiłków. Sale wyposażone są w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, tablicę interaktywną, zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą. W salach znajdują się kąciki tematyczne do zabaw oraz kąciki rekreacyjne, gdzie dzieci mogą wypocząć i zrelaksować się. Jest sypialnia dla najmłodszych wychowanków, którzy w porze popołudniowej odpoczywają. W sali do dyspozycji dzieci starszych znajduje się komputer z tablicą interaktywną wykorzystywane do pracy z dziećmi.

 

Oferta edukacyjna

 

Przedszkole jest dwuoddziałowe. Oddział I Krasnoludki, do którego uczęszczają dzieci 3-4-letnie i oddział II Biedronki, do którego uczęszczają dzieci 5-6-letnie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.30 przez cały rok szkolny poza przerwami wyznaczonymi przez organ prowadzący.

Kształcenie  i wychowywanie  dzieci odbywa się w oparciu o treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowując je do możliwości wychowanków na kolejnych etapach edukacji.  Proces dydaktyczno- wychowawczy jest realizowany zgodnie z koncepcją pracy przedszkola, rocznymi  planami pracy, programem  wychowawczym.

Przez  udział w  wybranych  programach zewnętrznych, rządowych, ogólnopolskich i gminnych, wspieramy  podtrzymanie poczucia przynależności narodowej, rozwój moralny i osobowościowy w korelacji z atrakcyjnymi sposobami przekazywania wiedzy i nabywaniem przez dzieci umiejętności. Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym, promuje zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Przedszkole jest placówką przyjazną i innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych.

Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy założenia programów ogólnopolskich i rządowych takich jak: „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka”- Eco- Kraina, Kraina Zdrowia, Kraina Aktywności- XII- XIV edycja, „Mamo, Tato wolę wodę”- 2015 do nadal, „Przedszkole w Ruchu”-  2013/2014,  „Bezpieczny pies bezpieczne dziecko”- 2015, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- 2013/2014, „Mała Akademia Piosenki” w Opolu- 2014 -2016, „Nasz własny Ogródek”- Fiskars- 2014, zajęcia z dziedziny przyrody, chemii, fizyki-  Centrum Nauk Przyrodniczych – 2014.

Praca dydaktyczno-  wychowawcza dostosowana jest  do indywidualnych potrzeb w związku z obniżeniem sprawności lub rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia z nauki języka obcego realizowane są w podstawie programowej od 2015 r. w obu grupach wiekowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców, zapewniam ofertę edukacyjną  rozszerzoną o bezpłatne zajęcia dodatkowe – religię, gimnastykę korekcyjną i  zajęcia sportowe na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Od 2004 r. jesteśmy organizatorem Spartakiady Sportowej Przedszkolaków dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Komprachcice.

 Działania edukacyjne z wychowankami ukierunkowuję również na udział w konkursach i akcjach na szczeblu gminnym -festiwale piosenki organizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach, potyczki sportowe dla przedszkolaków w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, zbiórka nakrętek plastikowych dla chorych dzieci, udział i zachęcanie rodziców wychowanków do wspierania akcji „Gramy dla Nikodema”, „As-y adepci segregacji”, „Sprzątanie świata”, „Pożegnanie lata”- podsumowujące realizację programów profilaktyki antyalkoholowej i innych uzależnień,  ogólnopolskim- „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej”- (2015), udział w akcji „Szlachetna Paczka” ( od 4 lat).

Organizowanych jest wiele uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczek i warsztatów z udziałem  rodziców oraz zaproszonych gości. Przedszkole zaspokaja ciekawość świata małych ludzi i dba o to, aby każdy czuł się tak samo ważny i tak samo potrzebny. Placówka ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, wspierając je, organizując zajęcia otwarte, zabawy popołudniowe, a także uroczystości dla społeczności lokalnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno działań organizacyjnych jak i w realizacji procesu wspomagania i rozwoju dzieci. Systematyczne działania wychowawczo - edukacyjne przedszkola sprawiły, że placówka postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna dzieciom. Wychowankowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzy, sportowych, ekologicznych, plastycznych, muzycznych, otrzymując nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

Przedszkole  stwarza warunki  do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie osiągania przez nich takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i w dalszej przyszłości.

Wprowadzamy do codziennej pracy edukacyjnej z dziećmi elementy i dobre praktyki pedagogiczne zapożyczone i sprawdzone z realizowanych projektów zewnętrznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj:

„Dobry Start II”- realizowanego w okresie od X. 2012 do VI. 2013, w ramach którego wydłużono czas pracy przedszkola, wprowadzono zajęcia z języka angielskiego, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjne.

„Otwarte drzwi do przyszłości”- realizowanego w okresie od IX. 2012 do VI. 2013, w ramach którego umożliwiono dzieciom rozwijanie zainteresowań tanecznych, teatralnych, socjoterapeutycznych.

W ramach profilaktyki zaburzeń rozwoju mowy systematycznie prowadzę zabawy i zajęcia logorytmiczne z dziećmi.

 

Kadra pedagogiczna

 

W przedszkolu zatrudnionych jest sześciu nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym czterech to nauczyciele dyplomowani i mianowani. Pozostałe dwie nauczycielki są w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Wszyscy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za wizerunek przedszkola, podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Współpracują ze sobą w sytuacjach codziennych, planują pracę placówki i dążą do osiągania wysokiej efektywności wychowania i kształcenia. Nauczyciele  podejmują nowatorskie rozwiązania, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami oraz współpracują z instytucjami będącymi partnerami w działaniach na rzecz dzieci.

Dzięki  serdecznej i domowej atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników  dzieci  czują się bezpiecznie i łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych. Chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności.

 

Współpraca ze środowiskiem

 

Współpraca przedszkola z podmiotami środowiska lokalnego przynosi wzajemne, wymierne korzyści, które wpływają na ich wzajemny rozwój.

Realizujemy cele i zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, cele

społeczno- użyteczne mające znaczący wpływ na proces wychowania i kształcenia dzieci oraz rozwój przedszkola. Stale współpracujemy z instytucjami jak wskazano poniżej:

 

 • Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
 • przedszkola publiczne i szkoły podstawowe w gminie Komprachcice
 • Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
 • Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
 • Rada Sołecka w Polskiej Nowej Wsi
 • Politechnika Opolska, wydział Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego
 • Amfiteatr Opolski
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
 • Telewizja Regionalna w Opolu
 • Posterunek Policji w Niemodlinie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Nowej Wsi
 • Parafia w Polskiej Nowej Wsi, Caritas
 • Punkty usługowe i drobni przedsiębiorcy z gminy i okolic
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
 • Towarzystwo Przyjaciół Opola.

 

 1. Wizja przedszkola

 

Najważniejszym dobrem jest dobro dziecka.

 

 • Dzieci odnoszą sukcesy i radzą sobie z trudnościami. Rozwijają się harmonijnie na miarę swoich możliwości. Są ciekawe świata i ludzi, samodzielne, spostrzegawcze i wrażliwe.
 • Nasze dzieci mają bogatą wyobraźnię twórczą, są zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli. Są otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, kształtuje wartości moralne i patriotyczne.
 • Absolwenci naszego przedszkola są twórczy, komunikatywni, przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi i współorganizatorami życia grupowego i przedszkolnego.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zaangażowaną w rozwój placówki i stale doskonalącą się.
 • Pracownicy mają satysfakcję z wykonywanej pracy i odnoszą sukcesy.
 • Baza, wyposażenie i estetyka pomieszczeń wpływa na wysoki poziom pracy.

 

 

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas

samych, wiele zaś od tych, którzy są z nami”

                          B. Rocławski

 

 1. Misja przedszkola
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami wykorzystując naturalną potrzebę ruchu i zabawy.
 • Dziecko ma świadomość poszanowania jego praw i uczuć. Szanuje prawa i uczucia innych. Jest życzliwe, akceptuje siebie i innych. Potrafi sobie radzić z niepowodzeniami.
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Dziecko poznaje świat wartości uniwersalnych, przyswaja normy społeczne, żyje w harmonii z otoczeniem.
 • Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza,  permanentnie doskonali swoje umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Nauczyciele są współpartnerami z rodzicami w dążeniu do wychowania i wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu i kraju.
 • Kształtujemy prawidłowe nawyki zdrowotne, promujemy aktywność fizyczną dzieci i ich rodzin.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonym podopiecznym w przedszkolu i podczas wyjazdów.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 • Współpracujemy w zespole pracowniczym na zasadach równości, uczciwości i wzajemnego zrozumienia.

 

 1. Planowane zadania priorytetowe na lata szkolne 2017/2018- 2022/2023

 

 

Doskonalenie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej zgodne z polityką oświatową państwa poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej opracowanej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu, łagodzenie stresu związanego z rozłąką z rodzicami – kontynuacji programu innowacyjnego „ Z uśmiechem do przedszkola”;
 • wypracowanie autorskich arkuszy diagnostycznych dzieci w celu dogłębnego poznania wielorakich inteligencji, uzdolnień, deficytów rozwojowych oraz obszarów rozwoju wymagających wsparcia;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • optymalizację efektywności wsparcia dzieci z deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju mowy, współpraca wychowawców z logopedą  i rodzicami;
 • wzmacnianie aktywności intelektualnej i poznawczej przez rozwijanie działalności innowacyjnej nauczycieli i maksymalne wykorzystanie istniejących pomocy i środków dydaktycznych ( sprzęt audiowizualny, tablica interaktywna, rekwizyty teatralne, sprzęt do gimnastyki i inn.)
 • korzystanie z wartościowej oferty programów i akcji ogólnopolskich i rządowych;
 • realizacja programu wychowawczego poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych pozwalających wyrażać i nazywać emocje i dążenie do osiągania dojrzałości emocjonalnej;
 • realizacja przyjętej przez przedszkole polityki prozdrowotnej - wpajanie nawyków zdrowego odżywiania, aktywności i higieny życia;
 • uatrakcyjnianie zajęć i posługiwanie się zdobyczami techniki przez  współpracę z przedszkolami europejskimi za pośrednictwem technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dalszy udział w projektach eTwinning;
 • promowanie umiejętności i wiedzy dzieci, kształcenie samodzielności i odwagi przez uczestnictwo w akcjach, przeglądach, konkursach plastycznych, piosenkarskich;
 • wychowanie do wartości, poznanie dziedzictwa kultury, szacunku wobec tradycji we współpracy z seniorami – realizacja  innowacji „ Kto Ty jesteś”;
 • stałe rozpoznawanie oczekiwań dzieci i rodziców w zakresie oferty zajęć dodatkowych, wyjazdów, wycieczek- kalendarium przedszkola; kontynuacja zajęć dodatkowych sportowych i korekcyjnych;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej o działania związane z realizacją projektu „ Kraina mistrzów wyobraźni” w ramach Osi priorytetowej IX- Wysoka jakość edukacji. Są to:

- warsztaty teatralno- wokalne- kształcące  kreatywność, wcielanie się w różne role, zdolności zapamiętywania, autoprezentację i wystąpienie publiczne oraz ćwiczące dykcję i śpiew.

- Warsztaty „Mali konstruktorzy” – zajęcia będą wpływały na rozwój umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, ćwiczyć zasady prostego liczenia i zdolności manualne.

- Warsztaty muzyczno- taneczne, które będą połączeniem dobrej zabawy z ćwiczeniami  ruchowymi, łączenie słyszanej melodii i rytmu z ruchem, będzie kształtowana koordynacja ruchowo- słuchowa i świadomość muzyczna.

- Warsztaty „Dzielne zuchy”  -  gry i zabawy mają na celu przez zabawę wspierać naturalny rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dzieci. Warsztaty umożliwią kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pomogą w budowaniu zaufania do otoczenia, uzyskaniu pewności siebie, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji.

- Zajęcia „Małe gaduły”- dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Prowadzone w małych grupach, co umożliwi indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka.

Okres realizacji projektu od 01.08.2017 r.  do 31.12.2018 r.

 

 • Realizowanie zajęć plastyki od najmłodszych lat we współpracy z SOK w Komprachcicach;
 • poszerzenie oferty  edukacyjnej  o innowacyjny program „ Mały plastyk”;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu działalności badawczej dzieci, kształtowaniu kompetencji matematycznych, skupianiu uwagi i koncentracji. Budzenie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym.

 

Współpraca z rodzicami na rzecz dzieci

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego;
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i budowaniu wizji ich rozwoju,  poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków - dbałość o właściwe relacje wszystkich pracowników z rodzicami;
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka;
 • budowanie w przedszkolu przestrzeni dla rodziców oparte na traktowaniu ich jako świadomych partnerów procesu edukacji- współdecydowanie o istotnych sprawach dotyczących dziecka i organizacji pracy placówki- udział w opracowaniu planu rozwoju przedszkola, programu wychowawczego, planu współpracy z rodzicami,  proponowanie dodatkowych zajęć, imprez i wycieczek, zakresu współpracy z lokalnymi instytucjami, celami  wydatkowania środków finansowych, szukaniu sprzymierzeńców przedszkola, i inn.;
 • umożliwianie pogłębiania wiedzy z zakresu wychowania i edukacji poprzez organizowanie spotkań, konsultacji ze specjalistami, bieżące kontakty z wychowawcami;
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • współpraca i pogłębianie wiedzy z zakresu  przeciwdziałania otyłości- wdrażanie do zdrowego odżywiania, zmiana nawyków żywieniowych, propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania aktywnych form wypoczynku;
 • integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego - wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, organizowanie imprez z udziałem dzieci i ich rodzin, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy, udział w przedstawieniach dla dzieci, akcji czytania dzieciom w przedszkolu, zajęcia popołudniowe  z cyklu „Mamo, Tato pobaw się ze mną” i inne;

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • promocję przedszkola w środowisku - upowszechnianie informacji o przedszkolu, bieżące przekazywanie środowisku lokalnemu informacji o ofercie oraz podejmowanych działaniach za pośrednictwem strony internetowej, tablicy ogłoszeń, gazety lokalnej „Wieści Gminy Komprachcice” , „Tygodnika Ziemi Opolskiej” i Telewizji Regionalnej Opole;
 • zapraszanie na uroczystości  przedszkolne przedstawicieli różnych organizacji środowiskowych, sprzymierzeńców i przyjaciół przedszkola, przedstawicielki organu prowadzącego;
 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi w celu promowania pracy z dziećmi , upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego;
 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych, charytatywnych;
 • prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej;
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów, organizacja i współorganizacja uroczystości środowiskowych.

 

Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • zapraszanie uczniów szkoły podstawowej na spotkania integracyjne w celu  wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • przygotowanie naszych wychowanków do roli ucznia, poznanie warunków i zasad funkcjonowania szkoły;
 • udzielanie nauczycielom klas pierwszych rzetelnej informacji o wychowankach dotyczącej ich rozwoju i potrzeb, szybkiej adaptacji i integracji w środowisku szkolnym;
 • prowadzenie wspólnych  badań losów naszych wychowanków, doskonalenie przebiegu procesu edukacyjnego.

 

Organizacja i zarządzanie przedszkolem

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczą przedszkola, udzielanie pomocy i wsparcia nauczycielom w wykonywaniu ich zadań, przedstawianie sprawozdań z pełnionego nadzoru i wspólne wypracowanie wniosków do dalszej pracy;
 • realizację uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podejmowanych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • odpowiedzialną i planową politykę kadrową przedszkola, dbałość o właściwą atmosferę i warunki pracy;
 • umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji swoich pracowników, inspirowanie ich do

poszukiwań i eksperymentowania;

 • wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności, dofinansowywanie szkoleń, podążanie w kierunku nabywania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języków obcych i gimnastyki korekcyjnej;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, wyzwalanie inicjatywy, budzenie twórczego niepokoju w celu podejmowania innowacji pedagogicznych;
 • docenianie  i nagradzanie osiągnięć i wzorowej pracy;
 • zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje;
 • ciągłe doskonalenie umiejętności wszystkich nauczycieli związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ  informacji dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel;
 • organizowanie we współpracy z organem prowadzącym działalności przedszkola zapewniające maksymalne wykorzystanie liczby miejsc w przedszkolu, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, organizowanie bezpiecznych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu;
 • stałą pieczę i odpowiedzialne zarządzanie organizacją wyżywienia dzieci- dbałość o higienę, właściwą kaloryczność i przygotowanie jadłospisów z uwzględnieniem potrzeb  dzieci w wieku przedszkolnym;
 • odpowiedzialną gospodarkę materiałową, finansową i sprawozdawczą;
 • cykliczne organizowanie przeglądów technicznych obiektu,  prac konserwatorskich i remontów;
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów prawa i ustalonego porządku pracy;
 • ścisłą współpracę z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty, ustawą prawo oświatowe oraz przepisami wykonawczymi.

 

Baza materialna

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • wymianę stropów,  generalny remont i modernizacja pomieszczeń stosownie do ekspertyzy technicznej obiektu ( w tym wymiana instalacji elektrycznej, drzwi wewnętrznych, odnowienie powłok  ścian wewnętrznych);
 • wyposażenie sal pobytu dziennego dzieci w klimatyzację;
 • założenie monitoringu w przedszkolu;
 • dbałość i utrzymanie placu zabaw, ciągłe doposażanie i wymiana zużytego sprzętu zabawowego, nasadzanie roślin;
 • tworzenie możliwie najkorzystniejszych warunków rozwoju dzieci, stymulujących, wyrównujących ewentualne braki i dokonując przemyślanych zakupów zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu  i pozostałego wyposażenia.

 

Wymieniłam założenia priorytetowe, których realizacja będzie uzależniona od środków finansowych przyznawanych przez organ prowadzący.

 

Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. Świadome działanie dyrektora przedszkola o coraz lepszą jakość pracy kierowanej placówki jest wymogiem najważniejszym - gdyż od tego zależy jej istnienie. Żywię przekonanie, że przedstawiona koncepcja rozwoju i funkcjonowania przedszkola wejdzie w życie  i przyniesie wymierne korzyści dla społeczności przedszkolnej i lokalnej.