Jesteś tutaj

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLSKIEJ NOWEJ WSI

NA LATA 2022  - 2027

 

 1. Aktualny obraz Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi

 

Baza materialna

 

Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi powstało w 1976 r. w zaadoptowanym budynku rodzinnym. W 2015 r. dobudowano do niego budynek żłobka. Przedszkole usytuowane jest na działce o powierzchni ok. 50 a. Ogromnym atutem jest duży plac zabaw wyposażony w liczne i bezpieczne urządzenia, sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu i altanę. Jest to urokliwe miejsce w otoczeniu wysokich, kilkudziesięcioletnich dębów stanowiących naturalną ochronę przed słońcem i doskonałe miejsce do zabaw. Teren Przedszkola jest ogrodzony, wyposażony w duży parking, z bezpieczną bramą wjazdową sterowaną elektrycznie i zamykaną w czasie pobytu dzieci na placu. Drzwi do przedszkola są wyposażone w elektrozamek, zabezpieczający przed niekontrolowanym wejściem obcych i wyjściem dzieci. Zewnętrzna elewacja budynku została odnowiona w 2015 r. dopasowana wyglądem do całości kompleksu budynków na posesji. W roku 2019 placówka przeszła generalny remont, podczas którego m.in. wymieniono stropy,  podłogi, odnowiono powłoki ścienne, wymieniono stolarkę drzwiową.

Placówka posiada dwie kolorowe, słoneczne sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym,  gabinet terapii logopedycznej, pomieszczenia administracyjne i kuchnię. Sale wyposażone są w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, tablicę i podłogę interaktywną, zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą. W salach znajdują się kąciki tematyczne do zabaw oraz kąciki rekreacyjne, gdzie dzieci mogą wypocząć i zrelaksować się. Jest sypialnia dla najmłodszych wychowanków, którzy w porze popołudniowej odpoczywają.

 

Oferta edukacyjna

 

Przedszkole jest dwuoddziałowe. Oddział I, do którego uczęszczają dzieci 3-4-letnie i oddział II, do którego uczęszczają dzieci 5-6-letnie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.30 przez 11 miesięcy w roku.

Kształcenie  i wychowywanie  dzieci odbywa się w oparciu o treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowując je do możliwości wychowanków na kolejnych etapach edukacji.  Proces dydaktyczno-wychowawczy jest realizowany zgodnie z koncepcją pracy przedszkola, rocznymi  planami pracy, programem  wychowawczym.

Przez  udział w  wybranych  programach zewnętrznych, rządowych, ogólnopolskich i gminnych, wspieramy  podtrzymanie poczucia przynależności narodowej, rozwój moralny i osobowościowy w korelacji z atrakcyjnymi sposobami przekazywania wiedzy i nabywaniem przez dzieci umiejętności. Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym, promuje zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Przedszkole jest placówką przyjazną i innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych. Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy założenia programów ogólnopolskich i rządowych takich jak: „Dwujęzyczne dzieci”-2019-2021 ( obecnie kontynuacja), „Czyste powietrze”, „Szkoła do hymnu”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Mamo, Tato pobaw się ze mną”, „Opole moje miasto. Mały Opolanin” i inne. Zapewniam bogatą ofertę edukacyjną  poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków projektów Aglomeracji Opolskiej – „Kochasz dzieci- segreguj śmieci”- 2019-2020 r., coroczny udział w akcji „Sprzątania świata”. Zapewniam udział w projektach międzynarodowych e-Twinning takich jak: „Easter in pictures”- 2017/2018, „Craft and wood”- 2017/2018 „Santa Claus is comming to town”- 2017/2018, „Kocham Cię Polsko”- 2018/2019, „Four seasons”- 2018/2019, „Planeta Zemlja-Nas Jedini Dom”- 2021/2022, „Sesi Kavra Sesle Oyna”- 2021/2022

Praca dydaktyczno-wychowawcza dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dzieci w zależności od stopnia sprawności i rozwoju.

Od 2004 r. jesteśmy organizatorem Spartakiady Sportowej Przedszkolaków dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Komprachcice. Dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków, m.in. z gminnych programów profilaktyki zdrowia organizuję częste wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne do Centrum Nauk Przyrodniczych, zajęcia warsztatowe z udziałem służb mundurowych, warsztaty terapeutyczne ze zwierzętami.

 Działania edukacyjne z wychowankami ukierunkowuję również na udział w konkursach i akcjach na szczeblu gminnym - zbiórka nakrętek plastikowych dla chorych dzieci, udział i zachęcanie rodziców wychowanków do wspierania akcji pomagania rodzinie, która w wyniku wybuchu gazu straciła dom, organizowanie z rodzicami pomocy uchodźcom z Ukrainy, udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

Organizowanych jest wiele uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczek i warsztatów z udziałem  rodziców oraz zaproszonych gości. Przedszkole zaspokaja ciekawość świata małych ludzi i dba o to, aby każdy czuł się tak samo ważny i tak samo potrzebny. Placówka ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, wspierając je, organizując zajęcia otwarte, zabawy popołudniowe, a także uroczystości dla społeczności lokalnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno działań organizacyjnych jak i w realizacji procesu wspomagania i rozwoju dzieci. Systematyczne działania wychowawczo - edukacyjne przedszkola sprawiły, że placówka postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna dzieciom. Wychowankowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzy, sportowych, ekologicznych, plastycznych, otrzymując nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

Przedszkole  stwarza warunki  do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie osiągania przez nich takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i w dalszej przyszłości.

W czasie trwania pandemii Covid 19, przez dwa lata wypracowano skuteczne formy kontaktu i współpracy w społeczności przedszkolnej, m.in. poprzez utworzenie i systematyczne zamieszczanie na  padletach grupowych zdjęć, filmów, treści dydaktycznych. Systematycznych wpisów do chwili obecnej dokonują wychowawcy i rodzice, tak by kontakt z przedszkolem był utrzymywany na bieżąco, a rodzice mogli stale uczestniczyć w procesie edukacji i wychowania dzieci.

 

Kadra pedagogiczna

 

W przedszkolu zatrudnionych jest dziewięciu nauczycieli łącznie z dyrektorem. Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Obecnie dwie nauczycielki przebywają na urlopach wychowawczych, a dwie nauczycielki są w trakcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Wszyscy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za wizerunek przedszkola, podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Współpracują ze sobą w sytuacjach codziennych, planują pracę placówki i dążą do osiągania wysokiej efektywności wychowania i kształcenia. Nauczyciele  podejmują nowatorskie rozwiązania, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami, współpracują z instytucjami będącymi partnerami w działaniach na rzecz dzieci. Nauczyciele wzajemnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Tworzą zgrany zespół, pomagają sobie i dążą do osiągania wszechstronnego rozwoju wychowanków.

Dzięki  serdecznej i domowej atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników  dzieci  czują się bezpiecznie i łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych. Chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności.

 

Współpraca ze środowiskiem

 

Współpraca przedszkola z podmiotami środowiska lokalnego przynosi wzajemne, wymierne korzyści, które wpływają na ich wzajemny rozwój.

Realizujemy cele i zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programach rocznych i innowacyjnych. Realizujemy cele społeczno- użyteczne mające znaczący wpływ na proces wychowania i kształcenia dzieci oraz rozwój przedszkola. Stale współpracujemy z instytucjami takimi jak:

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
 • Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
 • przedszkola publiczne i szkoły podstawowe w gminie Komprachcice
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
 • Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
 • Rada Sołecka w Polskiej Nowej Wsi
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
 • Posterunek Policji w Niemodlinie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Nowej Wsi
 • Straż Miejska w Opolu
 • Parafia w Polskiej Nowej Wsi, Caritas
 • Punkty usługowe i drobni przedsiębiorcy z gminy i okolic
 1. Wizja przedszkola

 

Najważniejszym dobrem jest dobro dziecka.

 

 • Dzieci odnoszą sukcesy i radzą sobie z trudnościami. Rozwijają się harmonijnie na miarę swoich możliwości. Są ciekawe świata i ludzi, samodzielne, spostrzegawcze i wrażliwe.
 • Nasze dzieci mają bogatą wyobraźnię twórczą, są zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli. Są otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, kształtuje wartości moralne i patriotyczne.
 • Absolwenci naszego przedszkola są twórczy, komunikatywni, przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi i współorganizatorami życia grupowego i przedszkolnego.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zaangażowaną w rozwój placówki i stale doskonalącą się.
 • Pracownicy mają satysfakcję z wykonywanej pracy i odnoszą sukcesy.
 • Baza, wyposażenie i estetyka pomieszczeń wpływa na wysoki poziom pracy.

 

„Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać.”

Ken Robinson

 

 1. Misja przedszkola
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami wykorzystując naturalną potrzebę ruchu i zabawy.
 • Dziecko ma świadomość poszanowania jego praw i uczuć. Szanuje prawa i uczucia innych. Jest życzliwe, akceptuje siebie i innych. Potrafi sobie radzić z niepowodzeniami.
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Dziecko poznaje świat wartości uniwersalnych, przyswaja normy społeczne, żyje w harmonii z otoczeniem.
 • Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza,  permanentnie doskonali swoje umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Nauczyciele są współpartnerami z rodzicami w dążeniu do wychowania i wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu i kraju.
 • Kształtujemy prawidłowe nawyki zdrowotne, promujemy aktywność fizyczną dzieci i ich rodzin.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonym podopiecznym w przedszkolu i podczas wyjazdów.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 • Współpracujemy w zespole pracowniczym na zasadach równości, uczciwości i wzajemnego zrozumienia.

 

 1. Planowane zadania priorytetowe na lata szkolne 2022/2023 – 2026/2027

 

Moim priorytetowym zadaniem na dalsze lata pracy jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju.

W celu zwrócenia uwagi na powagę problemu cytuję słowa Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - implementacja w Polsce.

 

…Ideę zrównoważonego rozwoju trafnie oddaje zdanie z Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. Nasza wspólna przyszłość „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”…

 

Rosnąca świadomość rządów, przedsiębiorstw, placówek oświatowych oraz ludzi daje szansę na zbudowanie przyszłym pokoleniom świata, w jakim każdy chciałby żyć.

 

Rozumiejąc jak ważną w skali globalnej jest edukacja na rzecz idei zrównoważonego rozwoju wszystkie działania na rzecz doskonalenia działalności statutowej przedszkola, współpracy z rodzicami, całym środowiskiem lokalnym oraz organizacją i zarządzaniem przedszkola ukierunkowuję na realizację idei zrównoważonego rozwoju.

 

 

Doskonalenie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej zgodne z polityką oświatową państwa poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej opracowanej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

 

 

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu, łagodzenie stresu związanego z rozłąką z rodzicami;
 • ukierunkowana obserwacja pedagogiczna w celu dogłębnego poznania wielorakich inteligencji, uzdolnień, deficytów rozwojowych oraz obszarów rozwoju wymagających wsparcia;
 • w dalszym ciągu wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • optymalizację efektywności wsparcia dzieci z deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju mowy, współpraca wychowawców z logopedą  i rodzicami;
 • wzmacnianie aktywności intelektualnej i poznawczej przez rozwijanie działalności innowacyjnej nauczycieli i maksymalne wykorzystanie istniejących pomocy i środków dydaktycznych ( sprzęt audiowizualny, tablica interaktywna, rekwizyty teatralne, sprzęt do gimnastyki i inn.)
 • korzystanie z wartościowej oferty programów i akcji ogólnopolskich i rządowych;
 • realizacja programu wychowawczego poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych pozwalających wyrażać i nazywać emocje i dążenie do osiągania dojrzałości emocjonalnej;
 • uatrakcyjnianie zajęć i posługiwanie się zdobyczami techniki przez  współpracę z przedszkolami europejskimi za pośrednictwem technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dalszy udział w projektach e-Twinning;
 • promowanie umiejętności i wiedzy dzieci, kształcenie samodzielności i odwagi przez uczestnictwo w akcjach, przeglądach, konkursach plastycznych, piosenkarskich;
 • wychowanie do wartości, poznanie dziedzictwa kultury, umiłowania Ojczyzny, kształtowanie postawy szacunku i solidarności  międzyludzkiej;
 • stałe rozpoznawanie oczekiwań dzieci i rodziców w zakresie oferty edukacyjnej i wychowawczej;
 • edukacja dzieci na rzecz zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie;
 • opracowanie i wdrożenie w życie programów i projektów ukierunkowanych na oszczędną gospodarkę wodną, ochronę przyrody i klimatu, przeciwdziałanie degradacji powierzchni Ziemi, upowszechnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji;
 • realizacja przyjętej przez przedszkole polityki prozdrowotnej - wpajanie nawyków zdrowego odżywiania, aktywności i higieny życia;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej o programy innowacyjne ukierunkowane na zagadnienia ochrony klimatu, jakości powietrza i odpowiedniej postawy obywatelskiej, które mają w istotny sposób zmienić nawyki i sprawić, żeby młode pokolenie będzie myśleć długoplanowo i kreatywnie działać;  
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu działalności twórczej dzieci, kształtowaniu kompetencji matematycznych, skupianiu uwagi i koncentracji.

 

 

Współpraca z rodzicami na rzecz dzieci

 

Rodzice są pierwszymi partnerami dla społecznych interakcji dziecka, najważniejszymi wzorcami osobowymi. Oddziaływanie rodziny na dziecko ma dwutorowy charakter. Odbywa się zarówno na drodze świadomych oddziaływań wychowawczych, w wyniku których u dziecka kształtowane są zachowania będące odpowiedzią na oczekiwania jego rodziców, jak również na drodze oddziaływań niezamierzonych. Zadaniem przedszkola jest przede wszystkim uznanie rodziców wychowanków za pełnoprawnych partnerów przedszkola i udzielanie wsparcia, wiedzy o postępach dziecka.

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego;
 • udzielanie wsparcia w postaci wiedzy, dbałości o zdrowie, prawidłowy rozwój i ukierunkowanie na rozwój wartości społecznych, patriotycznych;
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i budowaniu wizji ich rozwoju,  poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków - dbałość o właściwe relacje wszystkich pracowników z rodzicami;
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka;
 • budowanie w przedszkolu przestrzeni dla rodziców oparte na traktowaniu ich jako świadomych partnerów procesu edukacji - współdecydowanie w istotnych sprawach dotyczących dziecka i organizacji pracy placówki- udział w opracowaniu planu rozwoju przedszkola, programu wychowawczego, planu współpracy z rodzicami, imprez i wycieczek, zakresu współpracy z lokalnymi instytucjami, celami  wydatkowania środków finansowych, szukaniu sprzymierzeńców przedszkola;
 • umożliwianie pogłębiania wiedzy z zakresu wychowania i edukacji poprzez organizowanie spotkań, konsultacji ze specjalistami, bieżące  kontakty z wychowawcami;
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • współpraca i pogłębianie wiedzy z zakresu  przeciwdziałania otyłości- wdrażanie do zdrowego odżywiania, zmiana nawyków żywieniowych, propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania aktywnych form wypoczynku;
 • współpraca i pogłębianie wiedzy z zakresu  przeciwdziałania degradacji ziemi i środowiska naturalnego;
 • integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego - wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, organizowanie imprez z udziałem dzieci i ich rodzin, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu projektami, programami pracy, udział w przedstawieniach dla dzieci i inne;

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • promocję przedszkola w środowisku - upowszechnianie informacji o przedszkolu, bieżące przekazywanie środowisku lokalnemu informacji o ofercie oraz podejmowanych działaniach za pośrednictwem strony internetowej, tablicy ogłoszeń, gazety lokalnej „Wieści Gminy Komprachcice” , „Tygodnika Ziemi Opolskiej”;
 • zapraszanie na uroczystości  przedszkolne przedstawicieli różnych organizacji środowiskowych, sprzymierzeńców i przyjaciół przedszkola, przedstawicielki organu prowadzącego;
 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi w celu promowania pracy z dziećmi, upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego;
 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w projektach ogólnopolskich i kampaniach społecznych, akcjach charytatywnych;
 • promowanie osiągnięć przedszkola na stronie internetowej;
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów, organizacja i współorganizacja uroczystości środowiskowych.

 

Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • zapraszanie uczniów szkoły podstawowej na spotkania integracyjne w celu  wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • przygotowanie naszych wychowanków do roli ucznia, poznanie warunków i zasad funkcjonowania szkoły;
 • udzielanie nauczycielom klas pierwszych rzetelnej informacji o wychowankach dotyczącej ich rozwoju i potrzeb, szybkiej adaptacji i integracji w środowisku szkolnym;
 • prowadzenie wspólnych  badań losów naszych wychowanków, doskonalenie przebiegu procesu edukacyjnego.

 

Organizacja i zarządzanie przedszkolem

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczą przedszkola, udzielanie pomocy i wsparcia nauczycielom w wykonywaniu ich zadań, przedstawianie sprawozdań z pełnionego nadzoru i wspólne wypracowanie wniosków do dalszej pracy;
 • realizację uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podejmowanych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • odpowiedzialną i planową politykę kadrową przedszkola, dbałość o właściwą atmosferę i warunki pracy;
 • umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji swoich pracowników, inspirowanie ich do

poszukiwań i eksperymentowania;

 • wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności, dofinansowywanie szkoleń, podążanie w kierunku nabywania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języków obcych;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, wyzwalanie inicjatywy, budzenie twórczego niepokoju w celu podejmowania innowacji pedagogicznych;
 • docenianie  i nagradzanie osiągnięć i wzorowej pracy;
 • ciągłe doskonalenie umiejętności wszystkich nauczycieli związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ  informacji dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel;
 • organizowanie we współpracy z organem prowadzącym działalności przedszkola zapewniające maksymalne wykorzystanie liczby miejsc w przedszkolu, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, organizowanie bezpiecznych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu;
 • stałą pieczę i odpowiedzialne zarządzanie organizacją wyżywienia dzieci- dbałość o higienę, właściwą kaloryczność i przygotowanie jadłospisów z uwzględnieniem potrzeb  dzieci w wieku przedszkolnym;
 • odpowiedzialną, oszczędną  gospodarkę materiałową i  finansową;
 • cykliczne organizowanie przeglądów technicznych obiektu,  prac konserwatorskich i remontów;
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów prawa i ustalonego porządku pracy;
 • ścisłą współpracę z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty, ustawą prawo oświatowe oraz przepisami wykonawczymi.

 

Baza materialna

 

Realizację powyższych zadań upatruję zwłaszcza poprzez:

 

 • stała modernizacja sprzętu i obiektu, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i udogodnień w celu zapewnienia wychowankom właściwych warunków pobytu;
 • założenie monitoringu w przedszkolu;
 • dbałość i utrzymanie placu zabaw, ciągłe doposażanie i wymiana zużytego sprzętu zabawowego, nasadzanie roślin;
 • tworzenie możliwie najkorzystniejszych warunków rozwoju dzieci, stymulujących, wyrównujących ewentualne braki i dokonując przemyślanych zakupów zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu  i wyposażenia.

 

 

Różnorodność zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o efekty pracy placówki. Świadome działanie dyrektora przedszkola o coraz lepszą jakość pracy kierowanej placówki jest wymogiem najważniejszym ponieważ od tego zależy jej istnienie.