Jesteś tutaj

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice

Przedszkole Publiczne w Komprachcicach

Dyrektor

Danuta Oborska

adres

46-070 Komprachcice, ul. Opolska 1

nr tel.

77 46 46 146

strona internetowa

ppkom.szkolnastrona.pl

 

Przedszkole Publiczne w Ochodzach

Dyrektor

Beata Dobosz

adres

46-070 Ochodze, ul. Ogrodowa 2

nr tel.

77 46 46 251

strona internetowa

ppocho.szkolnastrona.pl

 

Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi

Dyrektor

Maria Zając

adres

46-070 Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa  102

nr tel.

77 46 46 199

strona internetowa

pppnw.komprachcice.pl

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku

Dyrektor

Henryk Hajzyk

adres

46-070 Domecko,  ul. Opolska 52

nr tel.

77 46 46 176

strona internetowa

www.szkola.domecko.pl

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie

Dyrektor

Monika Josek

adres

46-070 Wawelno, ul. Nowowiejska 14

nr tel.

77 46 46 138

strona internetowa

pspwawelno.pl

 

1. Do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Komprachcice:

- w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2021, 2020, 2019),

- 6-letnie (urodzone w roku 2018) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

- 7-letnie (urodzone w roku 2017), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

- w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Komprachcice mogą być przyjęci do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Komprachcice będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.

2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.

3. We wniosku rodzice wskazują przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

4. Wypełniony wniosek (w liczbie kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) należy wydrukować, podpisać i złożyć w każdej wskazanej we wniosku placówce (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej). Wnioski dostępne są na stronach internetowych przedszkoli lub szkół podstawowych (jw.) oraz w siedzibach placówek.

5. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium- eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych (pierwszy etap) i samorządowych (drugi etap).

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata  (należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  (należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1426)

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie musi zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust. 5 ustawy  z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe).

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria zawarte w uchwale nr XLIII.237.2021 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. poz. 3322):

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium                 w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat zamieszkały w miejscowości położnej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

10

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

2.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w przypadku zamieszkania w miejscowości położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

6

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

3.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na podstawie umowy o pracę- tożsame z zatrudnieniem jest: nauka w trybie stacjonarnym, prowadzenie działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

 

 

4

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, lub zaświadczenie ze szkoły/ uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów, lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

 

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na podstawie umowy o pracę-  tożsame z zatrudnieniem jest: nauka w trybie stacjonarnym, prowadzenie działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

 

 

3

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie ze szkoły/ uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów

lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

5.

Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja- w przypadku publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi również naukę w tej szkole

 

2

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego informujące o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (lub nauki w szkole) przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

6.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni wskazali jako miejsce zamieszkania miejscowość położoną w Gminie Komprachcice w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych

         1

Kopia pierwszej strony deklaracji PIT składanej w roku rekrutacji (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację, opatrzonej prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub

urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania

 

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie musi zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Wójta Gminy Komprachcice o potwierdzenie tych okoliczności.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                                               postępowania                   rekrutacyjnego

Termin                                            postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

od 04.03.2024 r.                                    do 11.03.2024 r.

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.03.2024 r

do 29.03.2024 r.

od 29.05.2024 r.

do 05.06.2024 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej                       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 15.04.2024 r.

do 19.06.2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2024 r.                            do godz. 15.00

20.06.2024 r.                 do godz. 15.00

 

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia miejsca w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17.04.2024 r.

do 24.04.2024 r.                         do godz. 15.00

od 21.06.2024 r.

do 27.06.2024 r. do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2024 r.                         godz. 13.00

28.06.2024 r. godz. 13.00

7.

Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący przedszkolu/ oddziale przedszkolnym

do 10.05.2024 r.

nie dotyczy

8.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydatów do wskazanego przez Wójta Gminy Komprachcice przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 13.05.2024 r.

do 24.05.2024 r.                             do godz. 15.00

nie dotyczy

9.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do wyznaczonego przedszkola/ oddziału przedszkolnego

27.05.2024 r.

nie dotyczy

Procedura odwoławcza

1.W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                     i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                             z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                         z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły                 (w przypadku oddziału przedszkolnego) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,           w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3.Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa wyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły (w przypadku oddziału przedszkolnego) służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wskazanie miejsca

Jeżeli liczba dzieci, którym Gmina Komprachcice ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania                        z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Komprachcice, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Wójta Gminy Komprachcice.

W tym przypadku Wójt Gminy Komprachcice jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko.

Warunkiem przyjęcia dziecka do ww. placówki jest potwierdzenie przez rodziców przyjęcia miejsca we wskazanym oddziale w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Komprachcice.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Komprachcice, przystępujący do naboru na rok szkolny 2024/2025, zostaną przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a przedszkola publiczne lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, będą nadal dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

Szczegółowych informacji na temat postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 20240116134834343.pdf604.46 KB